Wat gebeurt er met onze terreinen na 50 jaar?

We maken afspraken met de terreineigenaren voor 50 jaar. Langer is niet reëel. En eigenlijk gaan we er vanuit dat de komende jaren het belang van bossen steeds meer wordt ingezien en dat na 50 jaar het beheer gewoon wordt doorgezet en dat we ook dan nog lang van onze bossen kunnen genieten.

Worden er bomen gekapt op onze terreinen?

We kappen nooit om ruimte te maken voor nieuwe aanplant. Maar later is kappen soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld door een aangetaste Fijnspar te kappen om een meer klimaatbestendige Esdoorn die ernaast groeit meer ruimte te geven. Verder heeft een deel van onze bossen een houtproductiefunctie. Maar ook hier mag het bos-ecosysteem nooit worden aangetast. Tot slot spreken we extra af met terreineigenaren dat gekapt hout nooit wordt verkocht aan biomasscentrales maar wordt ingezet voor doeleinden waardoor de CO2 blijft opgeslagen, zoals bij huizenbouw.

Is het niet beter om niets te doen in de bossen, dan komen er toch ook vanzelf nieuwe bomen?

In Nederland is dat helaas maar weinig het geval. In veel bosgebieden zijn namelijk relatief veel herten en reeën aanwezig. Hierdoor worden jonge loofbomen aangevreten of opgegeten. In die gevallen is het belangrijk dat de jonge bomen de eerste jaren worden beschermd tegen deze vraat, door bijvoorbeeld een goede afrastering te plaatsen. Daarnaast willen we graag in monotone bossen, bossen met één boomsoort, nieuwe boomsoorten introduceren. Aanplant van de juiste nieuwe boomsoorten is dan belangrijk.

Betalen de terreineigenaren mee?

Ja. Het is wel zo eerlijk dat zij ook bijdragen. De aanplant wordt gesubsidieerd door StukjeNatuur. De kosten voor het verzorgen van de bomen en het beheer van het bos zijn voor de terreineigenaren.

Wie controleert de boom aanplant?

Onze bomen worden uitsluitend geplant in door FSC gecontroleerde bossen volgens de Ecosystem Procedure. Deelnemende terreineigenaren krijgen een extra controle op de door StukjeNatuur gesubsidieerde bossen voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en CO2-opslag. Bij aanplant, na een jaar, en daarna om de vijf jaar.

Wie bepaalt welke bomen worden geplant?

Dat bepaalt StukjeNatuur. Samen met experts van de Unie van Bosgroepen maken we inrichtingsplannen en beheerplannen. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke terreinkenmerken zoals de huidige vegetatie en bodemopbouw. We hebben een voorkeur voor inheemse bomen, maar houden bij de soortkeuze ook al rekening met (toekomstige) klimaatverandering.

Welke terreinen komen in aanmerking voor aanplant door StukjeNatuur?

In principe alle terreinen waar ruimte is voor boomaanplant. De enige 3 voorwaarden die we stellen zijn: -  de terreinen worden duurzaam beheerd, volgens de richtlijnen van FSC op basis waarvan ook de klimaatadaptatie, biodiversiteit en CO2-opslag worden gecontroleerd; -  de terreineigenaar zegt toe dat de bossen voor minimaal 50 jaar blijven staan; -  de bossen zijn vrij toegankelijk voor bezoekers, mits de kwetsbaarheid van de bossen dit toelaat. Zo kunnen we waarborgen dat de bossen zich op een verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen en dat we daar allemaal van kunnen genieten.

Hoe werkt de samenwerking met de grondeigenaren?

Vrij eenvoudig. Terreineigenaren kunnen terreinen aanmelden bij StukjeNatuur. Onderdeel van de aanmelding is een plan voor de aanplant volgens onze richtlijnen, inclusief het committeren om het bos in stand te houden voor minstens 50 jaar. Na goedkeuring door StukjeNatuur geven we vervolgens subsidie aan de terreineigenaar waarmee de aanplantkosten kan worden betaald.    

Ga naar de bovenkant