FAQ items aan het laden...
FAQ2020-06-01T10:47:25+00:00
ALGEMEEN2020-05-20T16:53:02+00:00
Wat is het hoofddoel van Stichting StukjeNatuur?2020-05-29T12:57:24+00:00

Ons hoofddoel is meer biodiverse natuur in Nederland, dus meer planten, bloemen, insecten en vogels. Dat is niet alleen goed voor die planten en dieren, maar ook voor ons mensen. En het maakt ons land ook nog eens mooi.

Hoe willen jullie dat voor elkaar krijgen?2020-11-19T11:35:38+00:00

Om te beginnen door, samen met donaties van particulieren en bedrijven, 3 miljoen bomen te planten door heel Nederland. Dit doen we met verschillende soorten bomen die goed bestand zijn tegen het veranderende Nederlandse klimaat. Als mooie bijkomstigheid wordt CO2 opgeslagen in onze bomen, zodat onze planeet minder snel opwarmt.

Waarom in Nederland?2020-05-29T13:01:51+00:00

Omdat we erg genieten van mooie bossen dichtbij huis. Daarbij is het prettig om zelf te kunnen zien dat de bomen worden geplant en hoe het bos verder groeit en steeds mooier wordt. Verder heeft Nederland voldoende plekken waar onze bomen kunnen worden geplant.

Waarom beginnen jullie met bomen planten?2020-11-20T15:26:23+00:00

Het creëren van meer gevarieerde en robuuste bossen is een van de snelste en goedkoopste manieren om meer biodiverse natuur in Nederland te krijgen. En sinds 2013 verdwijnt elk jaar 1350 hectare aan bossen in Nederland, wat neerkomt op 5 flinke voetbalvelden aan bossen minder per dag (bron). Het is dus hard nodig!

Hoe kunnen jullie zoveel bomen planten?2020-11-20T15:28:47+00:00

Door te focussen op grootschalige aanplant kunnen we zeer efficiënt te werk gaan en veel bomen planten. De samenwerking met de Unie van Bosgroepen geeft ons toegang tot 80 gebieden door heel Nederland waarop meer dan genoeg ruimte is voor 10 miljoen bomen. Verder brengt de Unie heel veel ervaring in over hoe je een klimaatrobuust bos het best kan aanplanten. De FSC helpt mee voor een duurzaam beheer van de bossen voor de afgesproken 50 jaar.

Waarom zoekt StukjeNatuur samenwerking met scholen?2020-10-30T18:23:14+00:00

Omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun jeugd meer in aanraking komen met natuur, daar later meer waardering voor hebben. Daarom bieden we leerkrachten graag de optie met de klas een stukje bos te “adopteren”.

Wie zijn de mensen achter de Stichting?2020-06-15T14:45:07+00:00

Twee bevriende natuurliefhebbers, Dirk van Hout en Will Oppo, zijn sinds 2018 bezig om iets te doen met hun voorliefde voor de natuur. Gaandeweg kwamen ze op het idee om samen met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen StukjeNatuur op te richten. In over ons kun je meer lezen.

Hoe verschillen jullie van traditionele natuurorganisaties?2020-06-11T09:25:14+00:00

Het grootste verschil is dat we de terreinen niet zelf in eigendom hebben. We bieden expertise en subsidie voor biodiverse aanplant aan andere terreineigenaren, bijvoorbeeld gemeentes en particulieren. Zodoende kunnen we de biodiversiteit in Nederland een flinke impuls geven. Dus we gaan extra biodiverse natuur creëren bovenop het goede werk van onze collega’s.

Blijft het bij bomen planten?2020-09-25T12:41:00+00:00

Voorlopig wel. Als we goed op weg zijn met bomen planten, dan willen we ons werkterrein uitbreiden. Denk aan stadse tinyforests, herstel van hagen…. Ideeën genoeg!

WERKWIJZE2020-10-02T11:49:44+00:00
Hoe werkt de samenwerking met de grondeigenaren?2023-02-20T20:20:51+00:00

Vrij eenvoudig. Terreineigenaren kunnen terreinen aanmelden bij StukjeNatuur. Onderdeel van de aanmelding is een plan voor de aanplant volgens onze richtlijnen, inclusief het committeren om het bos in stand te houden voor minstens 50 jaar. Na goedkeuring door StukjeNatuur geven we vervolgens subsidie aan de terreineigenaar waarmee de aanplantkosten kan worden betaald.

 

 

Welke terreinen komen in aanmerking voor aanplant door StukjeNatuur?2020-09-25T12:52:11+00:00

In principe alle terreinen waar ruimte is voor boomaanplant. De enige 3 voorwaarden die we stellen zijn:

–  de terreinen worden duurzaam beheerd, volgens de richtlijnen van FSC op basis waarvan ook de klimaatadaptatie, biodiversiteit en CO2-opslag worden gecontroleerd;

–  de terreineigenaar zegt toe dat de bossen voor minimaal 50 jaar blijven staan;

–  de bossen zijn vrij toegankelijk voor bezoekers, mits de kwetsbaarheid van de bossen dit toelaat.

Zo kunnen we waarborgen dat de bossen zich op een verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen en dat we daar allemaal van kunnen genieten.

Is het niet beter om niets te doen in de bossen, dan komen er toch ook vanzelf nieuwe bomen?2020-10-21T09:39:41+00:00

In Nederland is dat helaas maar weinig het geval. In veel bosgebieden zijn namelijk relatief veel herten en reeën aanwezig. Hierdoor worden jonge loofbomen aangevreten of opgegeten. In die gevallen is het belangrijk dat de jonge bomen de eerste jaren worden beschermd tegen deze vraat, door bijvoorbeeld een goede afrastering te plaatsen. Daarnaast willen we graag in monotone bossen, bossen met één boomsoort, nieuwe boomsoorten introduceren. Aanplant van de juiste nieuwe boomsoorten is dan belangrijk.

Worden er bomen gekapt op onze terreinen?2020-10-21T09:43:12+00:00

We kappen nooit om ruimte te maken voor nieuwe aanplant. Maar later is kappen soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld door een aangetaste Fijnspar te kappen om een meer klimaatbestendige Esdoorn die ernaast groeit meer ruimte te geven. Verder heeft een deel van onze bossen een houtproductiefunctie. Maar ook hier mag het bos-ecosysteem nooit worden aangetast. Tot slot spreken we extra af met terreineigenaren dat gekapt hout nooit wordt verkocht aan biomasscentrales maar wordt ingezet voor doeleinden waardoor de CO2 blijft opgeslagen, zoals bij huizenbouw.

Wat gebeurt er met onze terreinen na 50 jaar?2020-09-25T12:59:37+00:00

We maken afspraken met de terreineigenaren voor 50 jaar. Langer is niet reëel. En eigenlijk gaan we er vanuit dat de komende jaren het belang van bossen steeds meer wordt ingezien en dat na 50 jaar het beheer gewoon wordt doorgezet en dat we ook dan nog lang van onze bossen kunnen genieten.

Wie bepaalt welke bomen worden geplant?2020-05-29T13:10:49+00:00

Dat bepaalt StukjeNatuur. Samen met experts van de Unie van Bosgroepen maken we inrichtingsplannen en beheerplannen. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke terreinkenmerken zoals de huidige vegetatie en bodemopbouw. We hebben een voorkeur voor inheemse bomen, maar houden bij de soortkeuze ook al rekening met (toekomstige) klimaatverandering.

Wie controleert de boom aanplant?2020-09-25T13:16:38+00:00

Onze bomen worden uitsluitend geplant in door FSC gecontroleerde bossen volgens de Ecosystem Procedure. Deelnemende terreineigenaren krijgen een extra controle op de door StukjeNatuur gesubsidieerde bossen voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en CO2-opslag. Bij aanplant, na een jaar, en daarna om de vijf jaar.

Betalen de terreineigenaren mee?2023-02-20T20:34:12+00:00

Ja. Het is wel zo eerlijk dat zij ook bijdragen. De aanplant wordt gesubsidieerd door StukjeNatuur. De kosten voor het verzorgen van de bomen en het beheer van het bos zijn voor de terreineigenaren.

Kunnen de terreineigenaren de kosten van aanplant niet helemaal zelf dragen?2020-09-24T09:50:36+00:00

Op dit moment is het in Nederland financieel niet rendabel bossen met extra aanplant meer biodivers en klimaatrobuust te maken. Daarom vindt dit maar beperkt plaats, terwijl de behoefte erg groot is. Wij willen de eigenaren met jullie donatie helpen om deze noodzakelijke extra aanplant wel voor elkaar te krijgen.

CO2 OPSLAG2020-05-20T16:53:29+00:00
Wordt CO2 opgeslagen via mijn donatie?2020-06-02T18:17:55+00:00

Ja. Doordat met jouw donatie bomen worden geplant wordt extra CO2 opgeslagen. Je kunt dus jouw CO2 uitstoot, die je niet hebt kunnen uitsparen vanwege een reis of het jaarlijks verwarmen van je huis, laten opslaan door bij ons bomen te planten. Op www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/ kun je inzicht krijgen in wat je CO2-uitstoot is. Een gemiddeld huishouden in Nederland stoot bijvoorbeeld jaarlijks circa 20 ton CO2 uit en een retourvlucht naar de Verenigde Staten kost al gauw meer dan 2 ton CO2 per persoon. 

Waarom vermijden jullie de term CO2 compensatie?2020-06-02T18:25:34+00:00

We vermijden de term ‘CO2-compensatie’ omdat die term te vaak wordt toegepast om gebruik van fossiele brandstoffen goed te praten. Als we bijvoorbeeld de volledige CO2-uitstoot van Nederland zouden willen opslaan met bomen planten, zouden we jaarlijks een oppervlakte van ongeveer 5 keer Nederland moeten planten. Dus bomen planten helpt wel, maar helaas kan niet alles bij het oude blijven door bomen te planten.

Is jullie CO2 opslag berekening eerlijk?2021-08-31T14:37:17+00:00

Ja. We willen een eerlijk verhaal vertellen en zeker niet te rooskleurig. We rekenen daarom alleen met de additionele CO2-opslag, oftewel de CO2-opslag bovenop de opslag die ook zonder extra aanplant zou plaatsvinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de CO2-opslag van de verwachte spontaan op te komen bomen wordt afgetrokken van de CO2-opslag van onze eigen bomenaanplant. Deze factsheet van de WUR geeft een goed overzicht van hoeveel CO2 wordt opgeslagen in verschillende typen bossen in Nederland.

Worden er bomen gekapt vooraf?2020-05-20T16:38:16+00:00

Nee. We gaan nergens eerst kappen voordat we gaan aanplanten. Dat is namelijk helemaal niet noodzakelijk, er is ruimte genoeg. Daarnaast zou het netto geen of veel minder extra natuur of CO2 opslag opleveren.

Wat gebeurt er als bomen vroegtijdig sterven?2020-05-20T16:39:21+00:00

Dat zal gebeuren en is een natuurlijk proces. In onze plan voor de aanplant en de CO2 berekening wordt ook daarmee rekening gehouden.

 

Ga naar de bovenkant