Doneer met meer zekerheid

23 september 2020

Onze stichting heeft de ANBI-Status gekregen. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor de donateurs van een gift is het ook prettig om te weten dat hun giften aftrekbaar zijn voor de belasting. ANBI’s komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van erf- en schenkbelasting. En bovendien zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt onze organisatie dus ook aantrekkelijker voor donateurs om aan te doneren.

Criteria ANBI-status

 • Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling moeten voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. O.a. sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn dus geen ANBI.
 • Uit de regelgeving; zoals de statuten, regelement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.
 • De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (onkostenvergoeding). Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan geeft inzicht in:
  1. de werkzaamheden die de instelling verricht;
  2. de manier waarop de instelling geld wil werven;
  3. het beheer van het vermogen van de instelling;
  4. de besteding van het vermogen van de instelling.
Nieuwsoverzicht